Leja turizem logo
 
   
blank
Predstavitev
Kontakt
Letalske karte
& Rent a Car
Darilni boni
Fotogalerija
Reference
Koristne povezave
Spošni pogoji
poslovanja

Spošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja potovalne agencije LEJA TURIZEM Celje

 


Splošna določila:

 

Ti splošni pogoji so sestavni del pogodbe, prijavnice/napotnice, ki jo skleneta LEJA TURIZEM d.o.o., Zvodno 20d, 3000 Celje (v nadaljevanju LEJA TURIZEM) oz. pooblaščena agencija in potnik, ki se prijavlja za določen turistični aranžma in s podpisom sprejme splošne pogoje poslovanja. Ob rezervaciji potnik sprejema splošne pogoje organizatorja in se z njimi strinja. V primeru, da je v posameznem programu glede katerekoli točke teh splošnih pogojev drugače določeno, velja navedba
navedena v programu.

 

 

1. Prijave

 

Potniki se prijavijo za aranžmaje, ki jih organizira LEJA TURIZEM v poslovalnici ali pooblaščeni agenciji LEJA TURIZEM. Ob prijavi skleneta LEJA TURIZEM kot organizator potovanja in potnik prijavnico/pogodbo, ki velja tudi kot potrdilo rezervacije in vsebuje točne podatke o določenem aranžmaju oziroma programu potovanja, kjer so ti podatki navedeni. Potnik mora ob prijavi priložiti vse pravilne podatke in listine, ki jih zahteva aranžma ter plačati prijavnino, ki je po priporočilu združenja turističnih agencij Slovenije od novembra 2004 12,54 € na prijavnico in akontacijo 30% vrednosti aranžmaja. Ob rezervaciji na vprašanje potnik vplača 25 €. Kadar se potnik pisno prijavlja na aranžma, velja njegova prijava za potrjeno, ko prejme v izpolnitev in podpis prijavnico/pogodbo in ko prejme potrdilo o potovanju ter potrdilo o vplačilu akontacije s strani LEJA TURIZEM . Prijavnica je zavezujoča. Od nje lahko odstopi le v skladu z določili o potnikovi odpovedi aranžmaja (10. točka splošnih pogojev). Enako velja pri telefonski prodaji in prodaji aranžmajev po internetu s tem, da je bistven pogoj za veljavnost prijave poleg izpolnjene in podpisane pogodbe/prijavnice tudi plačilo celotne storitve in sicer v roku 3 dni od posredovanja naročila.

 

 

2. Plačilo

 

Akontacija in prijavnina se plačata ob prijavi in znašata najmanj 30% cene aranžmaja oziroma toliko kot navedeno v programu. Preostali del aranžmaja se plača najpozneje 10 dni pred začetkom opravljanja storitve. Potnik mora ob odhodu vodji potovanja predložiti dokument o plačanem aranžmaju (napotnica, potrdilo o vplačilu, peta kopija virmana ipd.). V primeru, da preostalega dela cene potnik ali prijavno mesto ne plača v predvidenem roku, se šteje, da je odpovedal aranžma in LEJA TURIZEM ravna po določilih o odpovedi aranžmaja iz 10. točke teh splošnih pogojev.

 

 

3. Storitve, ki so zajete v aranžma

 

V ceno aranžmaja so vključene transportne, hotelske in gostinske storitve, ki so navedene v programu potovanja, DDV ter organizacija potovanja. Če je tako določeno v programu potovanja, so v ceno aranžmaja vključene tudi posebne storitve.

 

 

4. Posebne storitve

 

Posebne storitve so tiste storitve, ki praviloma niso vštete v ceno aranžmaja (enoposteljna soba, posebna prehrana, dodatni opcijski izleti,…), ali so za njih v programu predvidena doplačila (vizumi, letališke in varnostne, lahko turistične pristojbine,…), zato jih potnik posebej plača, razen, če ni v programu drugače določeno. Objavljene cene posebnih storitev veljajo zgolj v primeru naročila in plačila teh storitev ob naročilu in plačilu aranžmaja na prijavnem mestu. Med samim potovanjem potnik doplača posebne storitve predstavniku v kraju, kjer se storitev opravlja, v ustrezni valuti in po ceni, veljavni v kraju samem.

 

 

5. Cene

 

Cene aranžmajev so določene v programih in veljajo od dneva, ko je program objavljen. Organizator lahko v programu predvidi, da potnik plača storitve, ki bodo opravljene v tujini, neposredno tuji osebi in to na način, ki je predviden v programu. V tem primeru potnik uveljavlja vse zahtevke na podlagi pritožb, neposredno pri tuji osebi. LEJA TURIZEM ima pravico zvišati ceno aranžmaja v primeru, da je prišlo do sprememb v menjalnem tečaju ali do sprememb tarif prevozov. Cene turističnega aranžmaja se sme zvišati najmanj do dvajsetega dne pred začetkom potovanja. Če je zvišanje več kot 10% lahko potnik odpove aranžma in agencija povrne vplačani znesek. O zvišanju cen LEJA TURIZEM obvesti potnika pisno ali ustno.

 

 

6. Odpoved aranžmaja

 

Potnik ima pravico, da pisno ali ustno odpove aranžma v poslovalnici, v kateri se je prijavil. V tem primeru ima LEJA TURIZEM pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi aranžmaja, katerega višina je odvisna od časa, v katerem je potnik podal odpoved, in sicer:

  • do 30 dni pred odhodom – administrativni stroški
  • 29-22 dni pred odhodom – 25% cene aranžmaja
  • 21-15 dni pred odhodom – 40% cene aranžmaja
  • 14-8 dni pred odhodom – 80% cene aranžmaja
  • 7-0 dni pred odhodom – 100% cene aranžmaja

V primeru, da potnik na lastno željo med potovanjem pisno odstopi od nadaljnjega potovanja, pri povratku ni opravičen do povračila stroškov. V primeru, da je potnik pred začetkom potovanja plačal odstopnino, nato pa potovanje odpovedal zaradi določenih okoliščin, dobi povrnjen vplačani znesek. LEJA TURIZEM ima v tem primeru le pravico do zaračunavanja prijavnine in administrativnih stroškov 13 € in stroškov odstopnine. Če se potnik ne more udeležiti potovanja, lahko prenese svojo rezervacijo na drugega potnika, ki izpolnjuje zahteve, predvidene za določeno potovanje. Potnik mora o tem obvestiti organizatorja potovanja ali prodajalca najpozneje v osmih dneh pred začetkom potovanja. Potnik mora organizatorju potovanja ali prodajalcu povrniti stroške, ki so neposredno povezani s prenosom rezervacije.

 

 

7. Odstopnina

 

Kadar potnik ob prijavi predvidi možnost, da bo moral zaradi določenih okoliščin, ki bi nastopile pri njem ali pri njegovi ožji družini, odpovedati aranžma, lahko plača odstopnino. Dogovor o odstopnini velja v primeru vojaškega vpoklica, bolezni, nesreče in smrti v ožji družini (zakonec, starši, otroci) in se lahko uveljavlja le ob predložitvi ustreznega potrdila. Odstopnina znaša 3,85% cene aranžmaja. S programom se lahko posebej določi drugačna višina odstopnine, oziroma da odstopnina ni možna. V primeru, da potnik ob odpovedi potovanja predloži dokument, da ne more potovati zaradi višje sile, ki je ni mogel predvideti ali se ji izogniti v času pred podpisom pogodbe, pa ni plačal odstopnine, ima LEJA TURIZEM pravico do povračila vseh svojih nastalih stroškov. Zahtevka za uveljavitev odstopnine ni mogoče uveljavljati po datumu začetka aranžmaja, kakor tudi ne za čas neizkoriščenega dela aranžmaja.

 

 

8. Predložitev listin

 

Potnik, ki se prijavi za potovanje v tujino, mora imeti veljaven potni list ali drug veljaven ustrezen dokument, s katerim lahko vstopi v posamezno državo. Potnik je dolžan pred potovanjem oz. do roka, ki je v programu določen, pridobiti vizum za države v katere potuje. V primeru, da potnik te obveznosti ne izpolni, ravna LEJA TURIZEM tako, kot da je potnik potovanje odpovedal. LEJA TURIZEM ne jamči za točnost informacij pridobljenih od uradnih organov Republike Slovenije ali tujih organov. V primeru zavrnitve vstopa v državo, ali druge ovire, nosi potnik vse stroške sam.

 

 

9. Spoštovanje carinskih in deviznih predpisov

 

Potnik je dolžan spoštovati carinske in devizne predpise Republike Slovenije, kakor tudi vseh drugih držav, v katere in skozi katere potuje. Če zaradi nespoštovanja predpisov potnik ne more nadaljevati potovanja, nosi sam vse posledice in stroške, ki nastanejo v zvezi s tem njemu in vsem sopotnikom.

 

 

10. Odpoved aranžmaja in sprememba programa

 

LEJA TURIZEM si pridržuje pravico, da na osnovi zakonskih predpisov odpove turistični aranžma najpozneje 7 dni pred odhodom, če se za potovanje ne prijavi potrebno število potnikov. Če v programu ni navedeno drugače, velja za najmanjše število potnikov pri določenem transportnem sredstvu naslednje:

  • za izlete z avtobusom najmanj 30 potnikov,
  • za izlete na rednih letalskih progah po Evropi najmanj 20 potnikov,
  • za izlete na medcelinskih letalskih progah najmanj 15 potnikov,
  • za izlete s posebnimi letali, vlaki in ladjami (hidrogliserji itd.) najmanj 80% zasedenosti.

Organizator potovanja sme popolnoma ali delno odstopiti od pogodbe, ne da bi moral potniku povrniti škodo, le, če pred izpolnjevanjem pogodbe ali med njenim izpolnjevanjem nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, niti se jim izogniti ali jih odvrniti, ki pa bi bile ob sklenitvi pogodbe utemeljen razlog, da pogodbe ne bi sklenil, če bi takrat že obstajale.LEJA TURIZEM si pridržuje pravico do spremembe dneva in ure odhoda/izleta zaradi spremembe letalskega voznega reda ali višje sile, in pravico do drugačne smeri potovanja, če se spremenijo pogoji potovanja (nov vozni red, nezanesljiv položaj v državi, kjer poteka program, elementarne nesreče ali drugi nepredvideni vzroki, na katere LEJA TURIZEM ne more vplivati) in sicer brez posebne odškodnine, v skladu z veljavnimi predpisi v mednarodnem potniškem prometu. LEJA TURIZEM ne more prevzeti odgovornosti za spremembe programa in cen aranžmajev, če so le te nastale zaradi odločitev državnih organov ali državnih agencij, na katere kot posrednik ne more vplivati. LEJA TURIZEM ne more prevzeti odgovornosti za spremembe programa zaradi kakršnekoli višje sile med potekom programa. V tem primeru lahko potnikom zagotovi storitve v spremenjeni obliki, v skladu z možnostmi. V primeru, da LEJA TURIZEM odpove aranžma, ima potnik pravico do celotnega povračila celotne cene vplačanega aranžmaja, razen stroškov vizumov, cepljenj,… LEJA TURIZEM ne odgovarja za zamude letal, ladij, vlakov, kakor tudi ne do znižanja cene. V primeru, da stanje na kraju samem ne dopušča namestitve v naročenem objektu, lahko LEJA TURIZEM namesti potnika v istem kraju v drug objekt enake ali višje kategorije.

 

 

11. Reklamacije oziroma pritožbe

 

Potnik mora nepravilnosti oz. pomanjkljivosti sporočiti že na kraju samem (predstavniku, hotelirju, lokalni agenciji, obvestiti pooblaščeno agencijo ali LEJA TURIZEM ,…). V primeru, da bi bila lahko pritožba rešena na kraju samem in o nepravilnostih potnik ni obvestil zgoraj navedenih oseb, se šteje, da se je potnik strinjal s tako pomanjkljivo opravljeno storitvijo in je s tem izgubil pravico do vlaganja kasnejših pritožb z zahtevo po znižanju cene storitve oz. plačilu škode. Če po krivdi LEJA TURIZEM ni prišlo do izvedbe programa ali nekaterih storitev, ima potnik pravico do odškodnine v višini realne vrednosti neopravljenih storitev. To določilo velja v primeru, da ima LEJA TURIZEM pravico do odpovedi aranžmaja ali spremembe programa, skladno z določili teh splošnih pogojev in zakona.
Če sta obseg in kakovost opravljenih storitev bistveno odstopala od obsega in kakovosti storitev, ki sta bila določena v potrdilu ali pogodbi o potovanju, je potnik upravičen do vračila vplačanega zneska.
Vsak potnik-imetnik pogodbe ima pravico do reklamacije oz. pritožbe zaradi neustrezne storitve. Potnik je dolžan pisno vložiti pritožbo v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila storitev nepravilno opravljena. V primeru, da potnik zakonsko določen rok za vložitev pritožbe zamudi, LEJA TURIZEM le te vsebinsko ne obravnava.
Brez pisne pritožbe LEJA TURIZEM ne obravnava zahtevkov za znižanje cen in drugih zahtevkov. Potnik pošlje pritožbo na naslov: LEJA TURIZEM d.o.o., Zvodno 20d, 3000 CELJE. Original pritožbe mora biti podpisan. Vloži jo lahko potnik sam ali za to pooblasti tretjo osebo, ki mora originalno pooblastilo priložiti, sicer LEJA TURIZEM pritožbe ne bo obravnaval. Pritožba mora biti utemeljena, kar pomeni, da morajo biti predloženi ustrezni dokazi in/ali morajo biti priložena ustrezna potrdila hotelirja, prevoznika oz. druge ustrezne osebe o dejanskem stanju na podlagi katerega potnik svoj zahtevek uveljavlja. Organizator oziroma prodajalec ali lokalni predstavnik organizatorja oziroma prodajalca, če obstaja, bo potniku, ki se bo med potovanjem znašel v težavah zaradi nepredvidljivih napak, ki niso povezane z zagotavljanjem pogodbenih storitev in jih je povzročila tretja oseba, ali ki so posledica višje sile ali dogodka, ki ga kljub skrbnemu ravnanju ni bilo mogoče preprečiti, ponudil takojšnjo pomoč.
LEJA TURIZEM ne bo upošteval skupne reklamacije, ki jo podpiše več potnikov – imetnikov pogodbe iz ene reklamacijske zadeve.
Gostje, ki vplačajo »last minute« in razne druge akcijske aranžmaje, bodo nameščeni v skladu z opisi konkretne akcije in ne z opisi v katalogu.

 

 

12. Reklamacijski postopek

 

Takoj v kraju samem potnik reklamira neustrezno storitev pri predstavniku LEJA TURIZM-a (ali lokalnem agentu, ki ga je pooblastil LEJA TURIZEM ), v njegovi prisotnosti pa ponudniku storitve. Potnik mora pri odpravljanju vzroka reklamacije sodelovati s predstavnikom z dobrim namenom. Če potnik ne sprejme ponujene rešitve reklamacije, ki ustreza vplačanim storitvam po programu, LEJA TURIZEM ne bo upošteval kasnejše reklamacije in potnikom ne bo odgovarjal na pisno reklamacijo.
Če vzroka reklamacije ni možno odpraviti, potnik s predstavnikom izpolni reklamacijsko poročilo. Najkasneje v dveh mesecih po končanem potovanju mora potnik predložiti pisno reklamacijo in priložiti reklamacijsko poročilo s podpisom predstavnika in morebitne račune zaradi dodatnih stroškov. LEJA TURIZEM bo upošteval samo reklamacije z vsemi predloženimi dokumenti o vzroku reklamacije.

LEJA TURIZEM je dolžan pisno izdati odgovor k navedeni reklamaciji v 8 dneh po njenem prejemu oz. v roku, potrebnem za pridobitev informacij o vzroku reklamacije pri ponudniku storitev.

LEJA TURIZEM ne bo obravnaval reklamacijskih zahtevkov, katerih vsebina bi bila lahko rešena na kraju samem. Še posebej to velja za letovanja in s tem povezane pomanjkljivosti (čistoča sobe, pomanjkljivosti v opremi, lega sobe ipd.). V tem primeru se šteje, da je gost omenjene pomanjkljivosti sprejel in jih ne graja. LEJA TURIZEM bo reševal samo reklamacije, kjer vzroka ni bilo možno odpraviti v kraju izleta, počitnic ali potovanja.
Če sta obseg ali kakovost opravljenih storitev bistveno odstopala od obsega ali kakovosti storitev, ki sta bila določena v potrdilu ali pogodbi o potovanju, je potrošnik upravičen do vračila vsega vplačanega zneska.

 

 

13. Zdravstveni predpisi

 

V nekaterih programih so navedena potrebna cepljenja. Vsak potnik mora imeti s seboj veljavno mednarodno potrdilo – rumeni knjižico, z opravljenimi, obveznimi cepljenji. LEJA TURIZEM ne odgovarja za morebitne zaplete ali potnikovo prekinitev potovanja zaradi neupoštevanja zdravstvenih predpisov države v katero potuje ali programa na katerega se je prijavil, kakor tudi ne za stroške povezane s tem.

 

 

14. Prtljaga

 

Prevoz prtljage je do teže, ki jo določi prevoznik, brezplačen. LEJA TURIZEM ne prevzema nobene odgovornosti za izgubljeno ali poškodovano prtljago. Prijavo o izgubljeni ali poškodovani prtljagi potnik sam naslovi na hotel ali prevoznika. Pri letalskih prevozih odgovarja za prtljago izključno letalska družba in sicer na osnovni predpisov, ki so veljavni v mednarodnem potniškem prometu. V primeru izgube ali poškodbe prtljage potnik izpolni obrazec PIR letalske družbe, en primerek pa zadrži za sebe. Na podlagi obrazca letalska družba povrne potniku izgubljen kos prtljage, oziroma izplača odškodnino na osnovi predpisov, ki veljajo v mednarodnem letalskem prometu.

 

 

15. Izguba dokumentov

 

Če potnik na potovanju izgubi dokumente ali mu jih ukradejo in so nepogrešljivi za nadaljevanje potovanja ali vrnitev v domovino, si mora potnik na lastne stroške priskrbeti nove, glede urejanja formalnosti pa se za nasvete lahko obrne na vodjo potovanja ali LEJA TURIZEM . V primeru, da mora potnik zaradi izgube ali kraje dokumentov prekiniti potovanje, ni upravičen do sorazmernega povračila vplačanega aranžmaja.

 

 

16. Ustne informacije

 

Ustne informacije, ki jih potnik dobi na prodajnih mestih, organizatorja ne obvezujejo bolj kot navedbe v ponudbi oz. programu potovanja.

 

 

17. Kategorizacija namestitvenih objektov

 

Kategorizacija namestitvenih objektov navedenih v katalogih ali programih LEJA TURIZEM so lokalne, oziroma nacionalne kategorizacije in zato LEJA TURIZEM za njih ne odgovarja.

 

 

18. Uporaba podatkov

 

LEJA TURIZEM vse pridobljene podatke o potnikih varuje v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov. Šteje se, da potnik s podpisom prijavnice/pogodbe pristaja na uporabo teh podatkov tudi za namene statistične obdelave in obveščanja o ponudbi. Če potnik tega ne želi, lahko to izjavi ob prijavi na aranžma.

 

 

19. Aranžmaji, kjer leja turizem ni organizator potovanja

 

V primerih, ko LEJA TURIZEM ni organizator potovanja, nastopa v vlogi informatorja. V teh primerih podaja prejete informacije o aranžmaju potniku in mu pomaga pri prijavi. Pogoji, prijave, plačila… so v skladu z veljavnimi splošnimi pogoji organizatorja. Takšni programi so posebej označeni. Šteje se, da LEJA TURIZEM prodaja tovrstne aranžmaje v tujem imenu in za tuj račun. Morebitne pritožbe ureja potnik z organizatorjem, LEJA TURIZEM pa mu pri tem le pomaga.

 

 

20. Končne določbe

 

V primeru spora je pristojno sodišče.

 


CELJE, 26.05.2011

blank
 
© Leja turizem, Zvodno 20d, 3000 Celje, Slovenija

Tel.: 03 493 0463, Fax: 03 493 0464, E-pošta:leja-turizem@siol.net, info@leja-turizem.si

blank

Oblika: Rok Krznar